top of page

Často kladené otázky

Kde najdou absolventi programu uplatnění?

Absolventi programu najdou uplatnění všude tam, kde se využívají principy automatizace a digitalizace ve spojení s chemickými aplikacemi. Absolventi budou připraveni na kariéru jak ve firemním sektoru (např. ve farmaceutickém, petrochemickém, potravinářském průmyslu), tak i v chemických laboratořích či společnostech, které se zabývají např. výzkumem, vývojem, poradenstvím a zpracováním dat.

Pro koho je tento navazující magisterský studijní program vhodný?

Program Datové inženýrství v chemii je vhodný zejména pro absolventy bakalářských studijních programů B405 Fyzikální a výpočetní chemie,B406 Chemická kybernetika a B401 Chemie, ale vybrat si jej mohou samozřejmě i absolventi dalších bakalářských studijních programů na VŠCHT, případně i příbuzných bakalářských studijních programů z jiných VŠ v České republice nebo na Slovensku.

Jak zjistím, zdali mám potřebných 100 kreditů z kmenových předmětů a budu do tohoto programu přijat/a bez přijímacích zkoušek?

Tyto informace lze zjistit v SIS v modulu „Kredity pro navazující magisterské studium“, Mag. obor 22340, Datové inženýrství v chemii. Kmenové předměty včetně počtu kreditů lze také ověřit pomocí tabulky (list N405) na webu STUDUJ.VSCHT.CZ na tomto odkazu, tato tabulka je rovněž určena i pro studenty z jiných VŠ.

Potřebných 100 kreditů z kmenových předmětů nemám, z čeho bych skládal/a přijímací zkoušku?

Přijímací zkouška je složena ze 3 okruhů (Matematika, Fyzika, Základy fyzikální chemie), konkrétní informace k jednotlivým okruhům jsou k dispozici na webu FCHI

Program je navržený jako mezioborový, z jakých konkrétních oblastí přitom vychází?

Program je založený na čtyřech hlavních pilířích, a to konkrétně: (i) měření a zpracování dat v chemii, (ii) fyzikální a výpočetní chemie, (iii) molekulové modelování a simulace, (iv) vybrané kapitoly z aplikované statistiky. Absolventi programu tak budou mít ucelené znalosti z teoretických základů fyzikální chemie na makroskopické i molekulární úrovni, číslicového zpracování signálů, měřicí techniky a analytické chemometriky. Budou tak schopni využívat soudobé možnosti informačních technologií, analyzovat data a numericky modelovat děje, které probíhají v chemicky reagujících systémech, nebo které souvisí s výrobou či zpracováním chemických látek.

Kde najdu studijní plán tohoto programu?

Kompletní studijní plán programu N405 Datové inženýrství v chemii lze nalézt zde na webu Studijní plán

nebo např. na webu STUDUJ.VSCHT.CZ

Je možné některé předměty studovat i v angličtině?

Ano, u vybraných předmětů tato možnost po dohodě existuje, protože na FCHI je akreditován i příbuzný studijní program Data Engineering in Chemistry, který je kompletně vyučován v angličtině a některé předměty tak existují v české i anglické variantě.

Neumím žádný programovací jazyk, nebude to problém?

Předchozí znalost programování není pro tento studijní program nutná. V průběhu studia se naučíte programovat v jazyce Python.

Na jakých ústavech FCHI bude možné řešit diplomové práce spojené s tímto studijním programem?

Diplomové práce bude možné vypracovávat na všech ústavech Fakulty chemicko-inženýrské. Pro tento studijní program je typický mezioborový charakter, a proto je do jeho výuky zapojena většina ústavů FCHI.

Z jakých tematických okruhů bude složena státní závěrečná zkouška?

Při ústní části SZZ odpovídají studenti na otázky ze čtyř tematických okruhů. První okruh je přitom povinný:
             1. Měření a zpracování dat v chemii
a z okruhů 2 až 6 si studenti vybírají 3 volitelné okruhy podle svých preferencí:
             2. Chemická termodynamika
             3. Kvantová chemie
             4. Molekulové modelování a simulace
             5. Chemická kinetika
             6. Strojové učení a umělá inteligence v chemii

Chtěl/a bych se ještě zeptat na něco dalšího. Na koho se mohu s dotazem obrátit?

S dalšími dotazy k programu Datové inženýrství v chemii se můžete obracet přímo na jeho garanta, kterým je doc. Pavel Hrnčiřík, kontakt email: Pavel.Hrncirik@vscht.cz

Proč studijní program Datové inženýrství v chemii?

Zaměstnavatelé mají velký zájem o absolventy, kteří rozumí jak teoretické podstatě chemických dějů a procesů, ale zároveň i zpracování dat a informací, které jsou v průmyslu či laboratořích generovány nebo využívány. Zpracování dat a informací přitom zahrnuje i schopnost kriticky se orientovat v nových informacích, umět tyto informace vyhledávat, třídit, analyzovat a vyvozovat závěry. Odborníků, kteří mají hluboké chemické znalosti a současně ovládají pokročilé metody a techniky zpracování dat a informací, je přitom stále nedostatek.

bottom of page