top of page

Charakteristika programu

Zaměstnavatelé mají velký zájem o absolventy, kteří rozumí jak teoretické podstatě chemických dějů a procesů, ale zároveň i zpracování dat a informací, které jsou v průmyslu či laboratořích generovány nebo využívány. Zpracování dat a informací přitom zahrnuje i schopnost kriticky se orientovat v nových informacích, umět tyto informace vyhledávat, třídit, analyzovat a vyvozovat závěry. Odborníků, kteří mají hluboké chemické znalosti a současně ovládají pokročilé metody a techniky zpracování dat a informací, je přitom stále nedostatek. Právě z tohoto důvodu jsme na Fakultě chemicko-inženýrské vytvořili nový navazující magisterský program Datové inženýrství v chemii.

Práce před více obrazovkami

Program je založený na čtyřech hlavních pilířích, a to konkrétně: (i) měření a zpracování dat v chemii, (ii) fyzikální a výpočetní chemie, (iii) molekulové modelování a simulace, (iv) vybrané kapitoly z aplikované statistiky. Absolventi programu tak budou mít ucelené znalosti z teoretických základů fyzikální chemie na makroskopické i molekulární úrovni, číslicového zpracování signálů, měřicí techniky a analytické chemometriky. Budou tak schopni využívat soudobé možnosti informačních technologií, analyzovat data a numericky modelovat děje, které probíhají v chemicky reagujících systémech, nebo které souvisí s výrobou či zpracováním chemických látek.

Program Datové inženýrství v chemii je vhodný zejména pro absolventy bakalářských studijních programů B405 Fyzikální a výpočetní chemie, B406 Chemická kybernetika a B401 Chemie, ale vybrat si jej mohou samozřejmě i absolventi dalších bakalářských studijních programů na VŠCHT, případně i příbuzných bakalářských studijních programů z jiných VŠ v České republice nebo na Slovensku. Zájemci o tento program by měli znalosti matematiky, fyziky, fyzikální chemie a aplikované statistiky v rozsahu odpovídajícím bakalářskému studiu na FCHI VŠCHT. Oproti tomu nejsou nutné předchozí znalosti informačních technologií či programování.

bottom of page